•  
  Regulamin

   
  I. DEFINICJE
  1.1. Regulamin – określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.outlet-media.pl. Definiuje prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Reguluje również kwestie związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki ich świadczenia oraz zasady ochrony danych osobowych. Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  1.2. Administrator — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów serwisu na rzecz Użytkowników, którym jest DANLOBinfo Daniel Łobos, z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 13/16, 26-600 Radom o numerze NIP: 7962523555.
  1.3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.outlet-media.pl. Jest to baza danych podmiotów gospodarczych o zasięgu europejskim, która ma pomóc swoim użytkownikom dotrzeć do swoich potencjalnych dostawców i odbiorców towarów.
  1.4 Funkcję Redakcji Serwisu pełni DANLOBinfo z siedzibą w Radomiu.
   
   
  II. UCZESTNICTWO W SERWISIE
  2.1. Korzystanie z serwisu www.outlet-media.pl jest dobrowolne i częściowo płatne. Z ogólnych informacji zawartych w serwisie mogą korzystać wszyscy internauci. Część dotycząca bazy dostawców zagranicznych oraz ogłoszeń dostępna jest dopiero po wykupieniu abonamentu.
  2.2. Zakazane jest kopiowanie danych zawartych w Serwisie bez zgody Administratora oraz wykorzystywanie ich do tworzenia komercyjnych baz danych i publikowania ich w sieci Internet. Informacje znajdujące się na stronach serwisu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników w celu nawiązania współpracy handlowej z dostawcą lub pobrania oferty handlowej.
  2.3. Procedura rejestracji oraz utworzenie konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://www.outlet-media.pl/register/
  2.4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń:
  a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
  c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
  d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym przez Administratora, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  e) Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych, obejmujących marketing produktów i usług Administratora oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora, a także na ich udostępnianie przez Administratora podmiotom realizującym wyżej wymienione cele marketingowe na rzecz Administratora.
  2.5. Zarejestrowani użytkownicy uzyskują bezpłatny dostęp do następujących funkcjonalności: baza dostawców krajowych, aktualności, baza sklepów detalicznych, samodzielnego dodawania dostawców, sklepów detalicznych oraz ogłoszeń.
  2.6. Każda dodana przez użytkownika do Serwisu www.outlet-media.pl informacja przed publikacją będzie sprawdzana przez Redakcję, pod względem poprawności. Redakcja zastrzega sobie prawo nieakceptowania informacji zawierających treści sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
  Zabronione jest wprowadzanie przez użytkowników następujących utworów i treści:
   - mogących nakłaniać do działań sprzecznych z prawem lub obyczajami;
   - wulgaryzmów;
   - pomówień i kłamstw;
   - do których użytkownicy nie mają praw autorskich;
   - zawierające niedopuszczalną lub nachalną formę reklamy (spam)
  - niezgodnych z tematyką Serwisu.
  2.7. Treści zawarte we wpisach Użytkowników będą weryfikowane i sprawdzane przez Redakcję.

   
  III. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
  3.1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
  3.2. Administratorem danych osobowych jest DANLOBinfo, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
  3.3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do budowy bazy danych użytkowników, do kontaktu z użytkownikiem polegającego na przesyłaniu newslettera oraz informacji o zmianach w Serwisie i wprowadzaniu nowych funkcjonalności, a także do celów marketingowych określonych w punkcie 2.4. podpunkt e).
  3.4. Administrator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
  3.5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
  3.6. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa. ra dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownik
  3.3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do budowy bazy danych użytkownikó
  3.4. Administrator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczegó
  3.5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
  3.6. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisó

   
  IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  4.1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
  4.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i obrazy przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Redakcji Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych, niezgodnych z tematyką Serwisu lub w inny sposób naruszających prawo lub zasady współżycia społecznego.
  4.3. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich ponoszą wyłącznie użytkownicy Serwisu samodzielnie wprowadzający treści lub obrazy.

   
  V. PRZEPISY KOŃCOWE
  5.1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.outlet-media.pl/index/statute
  5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
  5.3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator


końcówki kolekcji, outlet, hurtownie outlet, nadwyżki magazynowe, importer outlet, końcówki serii
Wszystkie znajdujące się na powyższych stronach WWW znaki towarowe oraz nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
powered by TechOne